REGULAMIN zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego www.fisslersklep.pl (dalej: ?Regulamin?)

§ 1 I POSTANOWIENIA OGÓLNE
DEFINICJE
 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego www.fisslersklep.pl, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu: 
A) BOK ? telefoniczne i mailowe Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji; 
B) CENA ? określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto, uwzględniająca podatek VAT, należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży; 
C) HASŁO ? ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu; 
D) KLIENT ? osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin; 
E) KONSUMENT ?Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; 
F) KONTO ? przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu; 
G) KOSZYK ? udostępniona Klientowi oraz użytkownikowi Sklepu usługa, polegająca w szczególności na: -      umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, -      wpisaniu kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, jeśli takie zostaną wprowadzone w życie przez Sprzedawcę, -      wyświetleniu podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie, w tym ewentualnych kosztów wysyłki, -      zapamiętaniu Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż trzydzieści dni; 
H) LOGIN ? adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta; 
I) NEWSLETTER ?usługa polegająca na dostarczaniu przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Towarów lub usług Sprzedawcy, lub towarów, lub usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą; 
J) PROMOCJE ? szczególne warunki sprzedaży, uregulowane w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji; 
K) UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ? niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); 
L) SKLEP ? platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem strony internetowej www.fisslersklep.pl; 
M) SPRZEDAWCA ? Irena Rybski prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SILIT IRENA RYBSKI z siedzibą w Mikołajkach, przy ul. 3 Maja 2A, 11?730 Mikołajki, posługująca się numerem identyfikacyjnym NIP: 673-161-40-79 i REGON: 790369153; 
N) TOWAR ? rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;
O) TREŚCI ? elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne, w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu; 
P) UMOWA SPRZEDAŻY ? umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: KC), zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne koszty wysyłki;
R) WYMAGANIA TECHNICZNE ? minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 6 lub nowszej, Google Chrome w wersji 37 lub nowszej, Safari w wersji 5 bądź nowszej, obsługującą JavaScript, oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny i aktywny adres e-mail; 
S) ZAMÓWIENIE ? formularz udostępniony w ramach Sklepu określający Towary, jakie zamierza kupić Klient, oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie lub utworzenia Konta Klienta. Klient może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę określonych w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu w wybranym przez siebie zakresie.
 3. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie przez Klienta ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.

§ 3 BIURO OBSŁUGI KLIENTA 

 1. Biuro Obsługi Klienta telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 08:00 do 16:00 pod numerem telefonu + 48 87 421 56 50 oraz pod adresem e-mail: bok@fisslersklep.pl. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.
 2. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub korzystanie z usług Sprzedawcy, w tym z nawiązywania połączenia z BOK.

§ 4 LICENCJA

 1. Wyłączne prawa do Treści umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znak towarowy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie Klienta lub w innym miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych Treści, w szczególności w Internecie, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 roku.
 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 5 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące nieodpłatne usługi na rzecz Klientów:
  A) umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta; 
  B) umożliwienie Klientom składania Zamówień, w tym bez konieczności utworzenia Konta, oraz zawierania Umów Sprzedaży; 
  C) dopasowywanie treści reklamowych do zainteresowań danego Klienta; 
  D) umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka; 
  E) umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu; 
  F) prezentowanie Klientom skróconych, uproszczonych zbiorczych statystyk lub list dotyczących zainteresowania poszczególnymi Towarami; 
  G)przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera. 
 1. Klient ma do wyboru dwa sposoby składania Zamówień:
  A) po zarejestrowaniu, z wykorzystaniem posiadanego przez Klienta Konta, 
  B) bez konieczności zarejestrowania Konta przez Klienta, tzw. ?zakupy bez rejestracji?. 
 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy dodatkowo na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, nieodpłatnie następujące dodatkowe usługi:
  A) podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego za pomocą przeglądarki do Konta Klienta; 
  B) przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży. 
 1. Konto Klienta zostaje utworzone po wykonaniu przez Klienta następujących czynności: 
  A) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w tym podanie wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta Loginu oraz Hasła do Konta, 
  B)przeprowadzeniu aktywacji Konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta przez Sprzedawcę. Powyższe czynności dokonywane są jednorazowo. Podczas każdego kolejnego logowania do Konta Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Loginu i Hasła. Login i Hasło mają charakter poufny. 
 1. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Sprzedawca świadczy te usługi nieodpłatnie, a korzystanie z tych usług przez Klienta, nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia przez Klienta Ceny na rzecz Sprzedawcy.
 2. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta oraz przesłania Sprzedawcy formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu.
 3. W przypadku dokonywania przez Klienta Zakupów bez rejestracji, Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia w tym trybie, tzn. poprzez przesłanie go Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu.
 4. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu Towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie, w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub złożonym Zamówieniu.
 6. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieoznaczony.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
  A) podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta; 
  B) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; 
  C) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu; 
  D) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów; 
  E) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste; 
  F) niepodejmowania działań takich jak: 
  - rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa; 
  - podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów; 
  - modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów; 
  - nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w szczególności w sposób, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa lub z zasadami współżycia społecznego. § 6 

NEWSLETTER

 1. W celu zawarcia usługi dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez:
  A) udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu ?Wpisz adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter? oraz naciśnięcie przycisku [WYŚLIJ], lub 
  B) zaznaczenie odpowiedniego checkbox?a w procesie rejestracji Konta Klienta lub składania Zamówienia bez rejestracji, lub 
  C) zmianę ustawień, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta. 
 1. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta jednej z czynności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 2. Klient może w każdym czasie rozwiązać z Sklepem Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez:
  A) kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta; 
  B) zgłoszenie takiego żądania na adres e-mail: bok@fisslersklep.pl, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter; 
  C) zmianę ustawień, poprzez odznaczenie odpowiedniego pola, dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta. 

§ 7 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, bez wskazywania przyczyn i ponoszenia kosztów poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w formie:
  A) pisemnej, lub B)  drogą elektroniczną e-mail na adres bok@fisslersklep.pl.
 1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów,  rozumianych wyłącznie, jako: 
  A) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, rozumianym, jako rażące naruszenie postanowień § 5 ust. 11 niniejszego Regulaminu, lub 
  B) trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. 
 1. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług przez Sprzedawcę wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia. Niezależnie od pozostałych uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Klient ma prawo przekazać swoje zastrzeżenia dotyczące wypowiedzenia Sprzedawcy. Sprzedawca dochowa należytej staranności w zakresie wcześniejszego wezwania Klienta do uprzedniego zaprzestania naruszeń, o których mowa powyżej.
 2. Sprzedawca może ograniczyć prawo Klienta do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient: 
  A) w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie o jego celowym działaniu, Klient podał dane lub Treści wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; 
  B) kilkukrotnie składał Zamówienia i następnie kilkukrotnie nie odbierał tych Zamówień, w sposób uzasadniający przypuszczenie, że Klient działa celowo na szkodę Sprzedawcy; 
  C) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
 1. Niezależnie od pozostałych uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Klient ma prawo przekazać swoje zastrzeżenia dotyczące ograniczenia tego prawa, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Sprzedawca dochowa należytej staranności w zakresie wcześniejszego wezwania Klienta do uprzedniego zaprzestania naruszeń, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 2. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 3 niniejszego paragrafu może korzystać ze Sklepu po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą za pośrednictwem BOK i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu w nieograniczonym zakresie.

§ 8 REKLAMACJE USŁUG

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w terminie siedmiu dni od stwierdzenia nieprawidłowości w świadczonych przez Sprzedawcę usługach.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług na piśmie lub na adres e-mail silit@silit.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie siedmiu dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.
 4. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§ 9 ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 KC, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Nie stanowią one natomiast oferty w rozumieniu art. 66 KC. Zawarcie Umowy Sprzedaży nie wymaga posiadania Konta przez Klienta.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia zarówno w ramach Zamówienia składanego z Konta Klienta, jak i Zamówienia bez rejestracji, kolejno:
  A) Zamówienia na Towary można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 16:30; 
  B) Klient dodaje wybrane Towary do Koszyka, po czym przechodzi do formularza Zamówienia; 
  C) Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy; 
  D) Klient potwierdza lub uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży; 
  E) do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem ?zamówienie z obowiązkiem zapłaty?, jest to moment złożenia Zamówienia, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania i/lub usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń; 
  F) Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem ?zamówienie z obowiązkiem zapłaty?. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu; 
  G) w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu zapłaty Ceny; 
  H) Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie Klienta wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta albo informacją o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia, poprzez wiadomość e-mail od Sprzedawcy, Umowa Sprzedaży uważana jest za zawartą. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 1. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia z ważnych przyczyn, w szczególności, jeśli:
  A) podane przez Klienta dane są nieprawdziwe; 
  B) Towar objęty Zamówieniem nie jest już dostępny; 
  C) wskazany adres dostawy Towaru nie znajduje się na terytorium Polski.
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. za pomocą sieci Internet.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dowodu zakupu w formie faktury VAT.
 3. Akceptując Regulamin Klient potwierdza, że chce otrzymywać faktury VAT, jako potwierdzenie dokonania zakupów w Sklepie Internetowym.

§ 10 CENY 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w regulaminie Promocji, określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.
 3. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia regulaminu Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.

§ 11 PŁATNOŚCI

 1. Płatności można dokonać:
  A) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu; 
  B) przelewem bankowym, czyli wpłata na rachunek bankowy Sprzedającego; 
  C) z wykorzystaniem płatności kartą płatniczą w sytuacji, gdy posiadana przez Klienta karta płatnicza daje mu taką możliwość; 
  D) za pobraniem, w przypadku przesyłki kurierskiej. 

§ 12 DOSTAWA TOWARU

 1. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres bok@fisslersklep.pl, zawierającej w temacie ?Zmiana adresu dostawy Zamówienia XXX?. Sprzedawca może nie uwzględnić wniosku Klienta, jeżeli Towary zostały już wysłane na adres podany w formularzu Zamówienia.
 2. Szczegółowe informacje  o oferowanych przez Sprzedawcę formach dostawy znajduje się w zakładce Koszty i czas dostawy. Sprzedawca dostarcza Towary Klientowi za pomocą firmy kurierskiej.
 3. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru składa się czas realizacji Zamówienia, m.in. czas przygotowania Towarów do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi maksymalnie pięć dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy.
 4. Do czasu otrzymania zapłaty pełnej Ceny wraz z kosztami wysyłki Sprzedający może się wstrzymać z wysyłką zamówionych Towarów, z wyłączeniem opcji za pobraniem, którą wybrał Klient.
 5. Informacje o kosztach dostawy podane są w warunkach dostawy w zakładce Koszty i czas dostawy oraz podczas składania zamówienia.
 6. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary oraz dodatkowo, w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, sporządzenie protokołu szkody może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

§ 13 SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ KOSZTY ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług przez okres czternastu dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Według swojego wyboru, w zakresie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje on Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Ponadto Sprzedawca do niniejszego Regulaminu załącza Pouczenie o odstąpieniu od umowy, stanowiące Załącznik nr 1.
 2. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie czternastu dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku Umowy o Świadczenie Usług, lub od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie Towarów, w przypadku Umowy Sprzedaży. Jeżeli  Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach powyższy okres liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.
 3. Odstępując od umowy Konsument, celem poinformowania Sprzedawcy powinien złożyć oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej lub wysłane na adres e-mail Sprzedającego: bok@fisslersklep.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
  A) Sprzedawca zwraca wszystkie płatności otrzymane od Konsumenta, w tym, gdy ma to zastosowanie, koszty dostarczenia Towarów, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Konsumenta w początkowej transakcji, chyba, że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów; 
  B) Konsument odsyła Towary na adres Sprzedawcy wskazany na przesyłce zawierającej Towary nadanej przez Sprzedawcę, bez zbędnej zwłoki, a w każdym czasie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 1. Prawa do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: 
  A) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  B) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
  C) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  D) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 1. Konsument odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z Towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie, w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 2. Do zwracanego Towaru dołączany jest dowodu zakupu, tj. faktura VAT.
 3. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Towar ma być zapakowany i zabezpieczony przez Konsumenta tak, aby nie został uszkodzony w transporcie.

§ 14 PROCEDURA REKLAMACYJNA STOSOWANA PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach, jeśli gwarancja na towar została udzielona przez Sprzedawcę, o czym Sprzedawca poinformuje na stronie Sklepu, jeśli taka gwarancja zostanie udzielona lub, niezależnie, z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 3. Klient może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową, w przypadku Konsumentów, lub z tytułu rękojmi w szczególności listownie na adres: ul. 3 Maja 2A, 11-730 Mikołajki, z dopiskiem ?reklamacja?. Do reklamacji załączamy dowód zakupu Towaru w postaci faktury VAT.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę druku reklamacyjnego, możliwego do pobrania na stronie www.fisslersklep.pl.
 6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  A) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna; 
  B) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach KC.
 1. Jeżeli Klientem jest konsument, rozumiany, jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: ul. 3 Maja 2A, 11-730 Mikołajki z dopiskiem ?rękojmia?.
 3. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie czternastu dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 5. Klient oraz Konsument może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Towaru w szczególności listownie na adres: SILIT IRENA RYBSKI, przy ul. 3 Maja 2A, 11-730 Mikołajki lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: bok@fisslersklep.pll. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Towaru w postaci faktury VAT. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
 6. ZMIANA REGULAMINU

§ 15 ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej w dniu 15 lutego 2018 roku.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  A) zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 
  B) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi; 
  C) zmiany zakresu lub świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych Towarów lub funkcjonalności; 
  D) zmiany danych Sprzedawcy  lub połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy.
 1. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie czternastu dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy o Świadczenie Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo polskie a sądami polskie sądy powszechne, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.
 4. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem www.fisslersklep.pl, gdzie Klienci mogą w każdym czasie go przeglądać, jak również sporządzić jego wydruk.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i wykorzystywania plików ?cookies? w Sklepie internetowym www.fisslersklep.pl

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu internetowego jest Irena Rybski prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Silit Irena Rybski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem

Silit Irena Rybski
ul. 3 Maja 2A
11-730 Mikołajki
NIP:6731614079 , REGON:
790369153

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Silit Irena Rybski
ul. 3 Maja 2A, 11-730 Mikołajki

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: bok@fisslersklep.pl
 • poczty tradycyjnej: ul. 3 Maja 2A, 11-730 Mikołajki

 • telefonu: 87 4215650Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;

 • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;

 • w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;

 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;

 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;

 • w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;

 • w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;

 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

 

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe;

 • dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;

 • dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;

 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;

 • dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,

 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki ? a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania ? udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;

 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: bok@fisslersklep.pl.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: bok@fisslersklep.pl.

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. ?prawo do bycia zapomnianym? (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: bok@fisslersklep.pl.pl

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych ? Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ? do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: bok@fisslersklep.pl.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: bok@fisslersklep.pl

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: bok@fisslersklep.pl

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: bok@fisslersklep.pl lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Pliki ?cookies?

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki ?cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki "cookies" są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki ?cookies? wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików ?cookies?

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • konfiguracji Sklepu Internetowego;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

 • określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

 • określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Adwords, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

 • analizowania aktywności użytkowników, w celu dopasowywania wyświetlanych im treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami reklamowymi za pośrednictwem narzędzi analitycznych DoubleClick, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ 

 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/.

 • prezentowania i wyrażenia opinii na stronach internetowych zewnętrznego serwisu internetowego Ceneo.pl, którego administratorem jest Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Polityka cookies dostępna pod następującym linkiem: http://info.ceneo.pl/polityka_plikow_cookies.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Produkt dodany do listy
Produkt dodany do porównania

CIASTECZKA - korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookie